Norma ISO 9000

W 1987 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (nazwana w skrócie ISO od angielskiej nazwy International Standard Organization) zaczęła opracowywać ujednolicony dla krajów działających w warunkach wolnego rynku zestaw norm, których przestrzeganie zapewniłoby osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości oferowanych produktów. Czytaj więcej...

Kryteria oceny pracowników

Ocenianie pracowników należy do trudnych i pracochłonnych czynności wprocesie zarządzanie, jednakże niezbędnych w zarządzaniu postawami pracowników. Liczne problemy powodowane przez osoby dokonujące tej oceny. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich podmiotów oceniających. Od tego może zależeć między innymi szereg różnych bCzytaj więcej...

Kredyt wekslowy i kredyt dyskontowy

Jedną z grup kredytów finansujących działalność gospodarczą tworzą kredyty wekslowe.W ujęciu historycznym klasyczny kredyt bankowy polegał na dyskontowaniulub skupie weksli, które były zobowiązaniem handlowym, wynikającym z transakcji kupna. Funkcja kredytowa, płatnicza oraz gwarancyjna weksla powoduje obecnie częste wykorzystywanieCzytaj więcej...

Bank Rezerwy Federalnej (FED) a giełda w USA

Pisząc o giełdzie papierów wartościowych w USA nie sposób nie wspomnieć o (Federal Reserve, zwany w skrócie FED). Ta instytucja pozarządowa, a raczej jej zarząd (Federal Reserve Board) ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla rynku papierów wartościowych, ale również dla całej gospodarki. Przez wielu Amerykanów, FED uważany jest za Czytaj więcej...

Produkty i usługi oferowane przez bank

Jedną z istotnych cech współczesnego modelu działania banku jest przejście od wyspecjalizowanego charakteru działania do uniwersalnego. Tradycyjna działalność depozytowa, kredytowa i rozliczeniowa banków, zastąpiona została „koszykiem” produktów, w którym centralne miejsce zajmują w zakresie:1. Produktów depozytowych• Czytaj więcej...

Charakterystyka kart płatniczych

Karty bankowe występują  w wielu odmianach, w zależności od funkcji, jakie spełniają, bądź w zależności od rachunku, do jakiego zostały wydane.Ze względu na liczbę stron uczestniczących w zawieraniu transakcji wyróżnia się:-dwustronne – w transakcji bierze udział wystawca i klient. Posiadacz uzyskuje najczęściej zniżki Czytaj więcej...

Produkt w organizacji non profit

Organizacje non-profit formułują jakby dwie równorzędne oferty produktów, w których eksponują:-dobra i usługi zaspokajające potrzeby społeczeństwa, kierowane do klientów na zasadach bezpłatności, częściowej odpłatności lub odpłatnie (występuje tu transfer pośredni lub bezpośredni pieniądza)- satysfakcję, samorealizację i Czytaj więcej...

Kampania reklamowa w Internecie

Wiadomo, że o skuteczności i powodzeniu kampanii reklamowej w zasobach Internetu decyduje w dużej mierze właściwy dobór miejsca lub miejsc, w których dana firma zamierza się reklamować. Wydawać by się mogło, że, wzorem reklamy tradycyjnej, najlepszymi lokalizacjami są te miejsca w sieci, które najliczniej i najczęściej są odwiedzaneCzytaj więcej...

Rodzaje planów organizacji

W praktyce stosuje się wiele kryteriów planowania, co stwarzamożliwość różnorodnego ujmowania planów.KryteriumRodzajeplanówPodmiotowejednostkiorganizacyjnej, zakładu, przedsiębiorstwa itd.Przedmiotowebranżowe,sektorowe, ogólnogospodarczeCzytaj więcej...

Procedura segmentacji rynku i wybór rynku docelowego

Segmentacja rynku nie jest pojedynczą czynnością. Jest procesem złożonym z kilku działań, a jego realizacja wymaga określonego czasu. Można wyodrębnić następujące etapy segmentacji:-wybór kryteriów segmentacji polegający na podjęciu decyzji, które kryteria będą brane pod uwagę, np. wiek, lojalność wobec marki;- określenie Czytaj więcej...

Bank wirtualny i bank internetowy

Idea banku wirtualnego jest nowa i w dużej mierze pozostaje w świecieteorii. Podobnie jak w przypadku teorii bankowości elektronicznej i tutaj można przytoczyć różne próby zdefiniowania banku w pełni wirtualnego. Bankowość wirtualna jest kombinacją technologicznych i organizacyjnych innowacji, zapewniającą rozszerzenie tradycyjnych Czytaj więcej...

Geneza i pojęcie Total Quality Management (TQM)

TotalQuality Management najlepiej tłumaczyć jako „zarządzanie przez jakość”. Zarządzanie przez jakość jest bowiem formą „zarządzania przez cele”, gdzie celem jest ciągły wzrost jakości produktu. Zamiennie używa się także określenia – „kompleksowe zarządzanie jakością”. Ta wersja tłumaczenia TQM także ma sporo Czytaj więcej...

Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez kredytobiorcę lub osobę trzecią na rzecz banku. Uregulowane jest ono w art. 101 ustawy Prawo Bankowe oraz art. 155 – 170k. c.(i nast.).Zgodnie z art. 101 tej ustawy przeniesienie własności pozwala na stosowanie przeniesienia na bank przez dłużnika prawa Czytaj więcej...

Zalety Internetu i reklamy w Internecie

Dziś słowo Internet jest jednym z częściej spotykanych słów we wszystkich środkach przekazu. O Internecie czytamy w codziennej prasie, słyszymy o nim w radiu i telewizji. Jeszcze kilka lat temu ludzie podchodzili sceptycznie do nowo pojawiającego się zjawiska jakim był Internet. Dziś nikt już nie ma chyba najmniejszych nawet wątpliwośCzytaj więcej...

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu na przykładzie banku

Bank stosuje zabezpieczenie zwrotu zaciągniętego kredytu w formie przewidzianej prawem cywilnym i wekslowym. Wartość zabezpieczeniawinna, wg oceny Banku pokrywać kwotę kredytu wraz z odsetkami. W przypadku zwiększonego ryzyka, związanego z udzieleniem kredytu, wynikającego z oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy, Bank może zażądaCzytaj więcej...