Kredyt wekslowy i kredyt dyskontowy

Jedną z grup kredytów finansujących działalność gospodarczą tworzą kredyty wekslowe.W ujęciu historycznym klasyczny kredyt bankowy polegał na dyskontowaniulub skupie weksli, które były zobowiązaniem handlowym, wynikającym z transakcji kupna. Funkcja kredytowa, płatnicza oraz gwarancyjna weksla powoduje obecnie częste wykorzystywanie tej instytucji w działalności gospodarczej. W zależności od sposobu udzielenia kredytu wekslowego wyróżnia się kredyt dyskontowy i akceptacyjny.

Przeczytaj coś ciekawego: Kryteria oceny pracowników

Kredyt dyskontowypolega na udzieleniu kredytu posiadaczowi weksla poprzez jego zdyskontowanie. Kwotą kredytu jest tzw. suma wekslowa. Przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę kredytu będącą równowartością sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto, czyli obliczone wcześniej oprocentowanie kredytu wraz prowizją. Termin, na jaki udzielany jest kredyt dyskontowy uzależniony jest od terminu wykupu weksla. Kredyt ten ma zazwyczaj  charakter krótkoterminowy. Jedynie przedsiębiorstwo będące posiadaczem weksla ma możliwość złożenia weksla w ramach kredytu dyskontowego.

Przeczytaj coś ciekawego: Zalety Internetu i reklamy w Internecie

Bankimogą udzielić kredytu dyskontowego w formie jednorazowej transakcji - gdy kredytobiorca chce zdyskontować jednorazowo jeden lub więcej weksli lub w formie cyklicznych transakcji. Udzielony kredyt dyskontowy ma wówczas formę linii dyskontowej. Przedsiębiorcy przyznawany jest zatem limit, do wysokości którego bank dyskontuje weksle. Limit taki może mieć charakter odnawialny i wówczas każdy wykup weksla przez przedsiębiorstwo powoduje odnowienie limitu, jak i charakter nieodnawialny - wykup weksla przez dłużnika nie powoduje odnowienia limitu.

Warunki linii kredytowej związane są z oceną bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej wnioskodawcy, przy czym okres ważności uprawnienia do korzystania z linii (rozumiany jako możliwość dyskontowania weksli) nie może przekroczyć 12 miesięcy. Do dyskonta w ramach linii kredytowej przyjmowane są weksle spełniające ogólne warunkidyskonta ustalone przez bank. Są to w zasadzie wyłącznie te weksle, których termin płatności (liczony od daty złożenia do dyskonta) nie jestkrótszy niż 7 dni - w przypadku weksli wystawionych w złotówkach i 30 dni - w przypadku weksli w walucie obcej, a jednocześnie nie jest dłuższy niż 90 dni.

Dyskonto weksla w ramach otworzonej linii kredytowej następuje na wniosek podawcy, którym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W zamian za otrzymany poprzez indos weksel bank wypłaca podawcy sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto za okres pozostający do wykupu weksla. Suma ta zmniejsza kwotę środków dostępnych w ramach przyznanej linii. W momencie spłaty weksla zdyskontowanego w ramach odnawialnej linii kredytowej, pozostająca do wykorzystania kwota limitu ulega odnowieniu o sumę wekslową spłaconego weksla.

Dzięki kredytowi dyskontowemu przedsiębiorstwo ma możliwość bardzo szybkiego pozyskania środków przed terminem wykupu weksla oraz wykorzystania ich na finansowanie bieżącej działalności. Przesyłanie weksli do domicyliatu do wykupu przez dłużnika przejmuje na siebie bank. Kredyt dyskontowy przeznaczony jest głównie dla firm i przedsiębiorstw, a sprzedawcą weksli i kredytobiorcą bywają najczęściej dostawcy towarów i usług. Sprzedaż weksli jest w tym przypadku pozyskaniem od banku jeszcze nie wymaganych należności przy akceptacji pewnego dyskonta tychże weksli. Taki rodzaj kredytu stosowany jest zazwyczaj przez te przedsiębiorstwa, które w ramach rozliczeń ze swoimi kontrahentami otrzymują zapłatę w formie weksli, a jednocześnie chciałyby poprawić płynność bieżącą poprzez możliwość ich zdyskontowaniaw banku.