Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu na przykładzie banku

Bank stosuje zabezpieczenie zwrotu zaciągniętego kredytu w formie przewidzianej prawem cywilnym i wekslowym. Wartość zabezpieczeniawinna, wg oceny Banku pokrywać kwotę kredytu wraz z odsetkami. W przypadku zwiększonego ryzyka, związanego z udzieleniem kredytu, wynikającego z oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać powiększenia wartości prawnego zabezpieczenia kredytu. W przypadku zmniejszenia realnej wartości prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest na żądanie Banku do uzupełnieniazabezpieczeń w ciągu 30 dni od dni daty doręczenia pisemnego wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej.

Formę prawną zabezpieczenia zwrotu zaciągniętego kredytu stanowić mogą:
1) gwarancja udzielona przez inny bank
2) poręczenie osób prawnych i fizycznych wg prawa cywilnego
3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z klauzulą ”bez protestu”
4) blokada środków zdeponowanych na rachunku bankowym Kredytobiorcy wraz z cesją praw umowy rachunku lokat
5) blokada środków zdeponowanych na rachunku osoby trzeciej wraz z umową poręczenia
6) zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
7) zastaw na prawach i rzeczach wg prawa cywilnego wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
8) przeniesienie na rzecz Banku prawa własności rzeczy ruchomej, papierów wartościowych lub kwoty pieniężnej
9) hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
10) cesja należności od odbiorców
11) potwierdzone czeki rozrachunkowe złożone do inkasa w Banku – w przypadku kredytu czekowego
12) inne formy dopuszczalne prawem

Kosztyzwiązane z ustanowieniem zabezpieczeń kredytu – w tym koszty zabezpieczeń ustanowionych na żądanie Banku w czasie trwania umowy kredytowej, powstałe na skutek zmian przepisów prawa – ponosi Kredytobiorca. Prawne zabezpieczenie kredytów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jako uzyskanie przez Bank zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkaminależy rozumieć dostarczenie Bankowi przez Kredytobiorcę przedmiotu zabezpieczenia bądź odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego dokonanie lub ustanowienie przez Kredytobiorcę zabezpieczenia. Bank może ustanowićprawne zabezpieczenie kredytu, w postaci blokady otwartego w Banku rachunku lokaty terminowej lub oszczędnościowej imiennej. W przypadku zabezpieczenia kredytu w formie zastawu lub hipoteki, Bank może wskazać rzeczoznawcę, który dokona wyceny przedmiotu zastawu lub nieruchomości na koszt Kredytobiorcy.

Do jednej umowy kredytowej Bank może zażądać od Kredytobiorcy przedstawienia zabezpieczenia w kilku, wzajemnie uzupełniających się formach. Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru formy i rodzaju egzekwowania swych roszczeń wynikających z umowy kredytowej.

Formy zabezpieczenia pożyczek:
•blokada rachunku inwestycyjnego do wysokości 170% kwoty pożyczki, któranie wyklucza możliwości nabywania i sprzedawania papierów wartościowychna GPW S.A.
• pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania rachunkiem do wysokości 165% pożyczki
• środki pieniężne według wartości nominalnej
• weksel własny ”in blanco” bez protestu
• papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu notowane i nie notowane na GPW S.A.