Produkt w organizacji non profit

Organizacje non-profit formułują jakby dwie równorzędne oferty produktów, w których eksponują:
-dobra i usługi zaspokajające potrzeby społeczeństwa, kierowane do klientów na zasadach bezpłatności, częściowej odpłatności lub odpłatnie (występuje tu transfer pośredni lub bezpośredni pieniądza)
- satysfakcję, samorealizację i zadowolenie fundatorów oraz wolontariuszy zfaktu wspierania organizacji, których efektem jest transfer pomocy finansowej, rzeczowej lub pracy na rzecz organizacji

To sprawia, że produkt organizacji non profit jest zróżnicowany pod względem oferowanych korzyści, w zależności od tego, czy kierowany jest do klientów, czy do fundatorów. Z tego punktu widzenia wyróżnia się dwie podstawowe linie produktu omawianych organizacji.

Jedna w ramach której produkty/usługi są dostarczane do ostatecznych konsumentów/klientów bez względu na formę i sposób płatności. Druga, której produkty mają cechy idei przysparzającej zadowolenia i satysfakcji konsumentom, którzy bezpośrednio nie korzystają ze świadczonych usług lecz przyczyniają się do rozwoju tych organizacji poprzez finansowanie (organizowanie) ich działalności czy bezpośrednie udzielanie pomocy (jako wolontariusze).

Organizacje non-profit podejmują także decyzje dotyczące kształtowania asortymentu oferowanych produktów/usług. Polegają one na:
- rozszerzaniu asortymentu poprzez dodawanie nowych linii produktu
- przedłużaniu linii już istniejących
- pogłębianiu asortymentu poprzez uzupełnianie o nowe odmiany i rodzaje produktu
- modyfikowaniu stopnia spójności istniejących linii produktu

Zmianyasortymentu oferowanych produktów są ściśle zdeterminowane sytuacją finansową i organizacyjną tych firm. Nie mogą być podejmowane przez samąorganizację bez uwzględnienia preferencji i potrzeb konsumentów ich produktów, szczególnie zaś popierających ich działania, to jest fundatorów, wolontariuszy oraz opinii publicznej.

Polityka produktu to kształtowanie zestawu korzyści oferowanych odbiorcy w procesie wymiany. Tworzenie polityki produktu polega więc na stworzeniu najbardziej pożądanego koszyka oferowanych korzyści (z punktu widzenia wybranego rynku docelowego). Sprowadza się to do odpowiedniego ukazania idei wsparcia organizacji lub jej konkretnego przedsięwzięcia.

Wturystyce punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim motywacje podróży. Identyfikacja motywów dowodzi, że ludzie podróżując pragną zaspokoić potrzeby:
1. odpoczynku w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym,
2. poznania ciekawych zjawisk przyrodniczych
3. korzystania z dóbr kultury
4. poprawy zdrowia
5. uczestnictwa w wielkich wydarzeniach, uroczystościach i imprezach
6. odwiedzin krewnych i znajomych
7. nauki i studiów
8. gospodarcze i zawodowe

Przeczytaj coś ciekawego: Norma ISO 9000