Produkty i usługi oferowane przez bank

Jedną z istotnych cech współczesnego modelu działania banku jest przejście od wyspecjalizowanego charakteru działania do uniwersalnego. Tradycyjna działalność depozytowa, kredytowa i rozliczeniowa banków, zastąpiona została „koszykiem” produktów, w którym centralne miejsce zajmują w zakresie:

1. Produktów depozytowych
• rentierskie wkłady oszczędnościowe w zł
• terminowe złotowe wkłady oszczędnościowe
• lokaty
• rachunki bieżące, pomocnicze i administrowane w zł dla podmiotów instytucjonalnych
• rachunki lokat terminowych w zł dla klientów korporacyjnych (krótkoterminowe, średnioterminowe, progresywne)
• rachunki depozytowe bonów skarbowych i papierów wartościowych,
• rachunki oszczędnościowe dla młodzieży i inne

2. Produktów kredytowych
• kredyty na działalność gospodarczą w zł i w walutach obcych
• kredyty dyskontowe i lombardowe
• kredyty gotówkowe i konsumpcyjne
• kredyty na zakup papierów wartościowych
• kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR
• kredyty termomodernizacyjne
• kredyty mieszkaniowe i studenckie oraz szereg innych produktów

3. Produktów rozliczeniowych
• inkaso czeków i weksli
• obsługa akredytyw importowych i eksportowych
• preferencyjne kredyty walutowe
• karty płatnicze PolCard, Visa, EuroCard/MasterCard Business
• skup euroczeków
• inkaso zagranicznych książeczek depozytowych i oszczędnościowych
• sprzedaż czeków podróżniczych banków i instytucji zagranicznych
• sprzedaż czeków bankierskich własnych i banków zagranicznych
• sprzedaż znaków wartościowych
• transakcje forward i inne

Obokpodstawowych form działalności, w „koszyku” świadczonych usług znajdująsię również produkty zakresu bankowości inwestycyjnej, produkty parabankowe a także różnego rodzaju usługi dodatkowe, poszerzające dotychczasowy portfel świadczonych przez banki produktów.

Wzorem krajów Unii Europejskiej w działalności banków zwiększa się znaczenie bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza takich jej produktów jak:
• emisja obligacji komunalnych i korporacyjnych
• emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
• doradztwo w zakresie struktury i źródeł finansowania projektów inwestycyjnych
• doradztwo prywatyzacyjne
• organizowanie fuzji i przejęć przedsiębiorstw
• analizy finansowe, wyceny spółek i inne

W modelu działania banków nie brakuje również produktów parabankowych, jak np.:
• pośrednictwo w realizacji transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych na GPW
• sprzedaż obligacji Skarbu Państwa
• dystrybucja jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych
• akwizycja produktów Towarzystw Emerytalnych
• obrót bonami pieniężnymi i bonami skarbowymi

Dopełnieniem modelu ekonomiczno-organizacyjnego są dodatkowe usługi typu:
• home banking
• wynajem skrytek sejfowych
• inkaso samochodowe utargów gotówkowych
• informacja telefoniczna o stanie rachunku i inne

Kolejnąistotną cechą modelu działania banku jest kompleksowa obsługa rynku papierów wartościowych. Powstałe w tym celu Biuro Maklerskie wraz z siecią punktów obsługi klienta, oferuje klientom szeroki zakres usług o charakterze depozytowym, kredytowym, rozliczeniowym, doradczym iakwizycyjnym w sferze rynku papierów wartościowych.

Charakterystycznącechą modelu działania jest również pakiet usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Znajduje to wyraz zarówno w działalności kredytowej i rozliczeniowej (w tym obsługa operacji zagranicznych) jak i w bankowościinwestycyjnej, a zwłaszcza doradztwie strategicznym, wyznaczającym strategie rozwojowe firm i przedsiębiorstw.

Osobną grupą świadczonych usług w modelu działania są kredyty preferencyjne. Stanowiąone podstawową formę pomocy w realizacji wielorakich inwestycji, związanych z restrukturyzacją i modernizacją rolnictwa i jego otoczenia,rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, tworzeniem nowych miejsc pracy na wsi a także branżowymi programami restrukturyzacji przemysłu rolno-spożywczego.

W modelu świadczonych usług przez szczególną rolę odgrywa funkcja doradcza banków. Znajduje ona wyraz zarówno w doradztwie depozytowym, kredytowym, inwestycyjnym, jak i w doradztwie kapitałowym, ubezpieczeniowym, restrukturyzacyjnym, strategicznym a także konsolidacyjnym, związanym z fuzją przedsiębiorstw.  W warunkach przemian gospodarki rynkowej funkcja doradcza stanowi najważniejszy aspekt działalności banków, wyznaczający cele i strategie działania podmiotów gospodarczych.

Osobną formą świadczonych usług w modelu społeczno-ekonomicznym i organizacyjnym są usługi wzajemne w zakresie wpłat i wypłat. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego, to jeszcze jeden przykład działalności służącej oszczędności czasu i zwiększaniu zaufania klientów do banków spółdzielczych. Rozszerzenie zakresu obsługi sprzyja równocześnie identyfikacji klientów z bankiem, stanowiąc zarazem atut we wzrastającejsystematycznie konkurencji międzybankowej.